Forslag til vedtak

Forslag til vedtak

Last ned teksten nedenfor her

Bokmål:

Mal for kommunalt vedtak om TISA

I saker av betydning får kommunene anledning til å uttale seg gjennom høringer. Det ser ikke ut til at regjeringen legger opp til det før TISA-avtalen legges fram for Stortinget. Kommunestyret i XXXXXX kommune ønsker at det gjennomføres en konsekvensutredning, Norsk offentlig utredning(NOU), med påfølgende høring, slik det gjøres i andre saker som vil innebære suverenitetsavståelse.

I mangel på en slik prosess har kommunestyret på eget initiativ vedtatt en uttalelse om avtalen.
XXXXXX kommune erklærer seg som TISA-fri kommune hvis ikke følgende forutsetninger blir oppfylt.
  • Kommunen må sikres full handlefrihet også i framtida med hensyn til organisering og gjennomføring av det offentlige tilbudet av tjenester til innbyggerne. Det må blant annet omfatte: vann- og energiforsyning, renovasjon og avløp, redningstjeneste, helse – og sosialtjenester, utdanning, offentlig transport, og by- og regionalutvikling.
  • Kommunen må sikres full mulighet til å reversere enhver konkurranseutsetting av lokale, offentlige tjenester gjennom politiske vedtak, når kommunen måtte ønske det, også når det innebærer gjeninnføring av kommunalt eierskap.
  • TiSA-avtalen må ikke innskrenke kommunalt handlingsrom til å regulere sektorer som er eller kan bli en del av det kommunale ansvar, inklusive forhold som berører forbrukerbeskyttelse, helse, sikkerhet, miljø og arbeidstakerrettigheter.
  • Kommunen må sikres full beskyttelse mot overnasjonale tvistesystemer som gir mulighet til å ta ut søksmål for påståtte tap som følger av lovlig fattede, politiske vedtak.
Vedtaket vil bli meldt regjering, fylkesbenken på Stortinget, Kommunenes sentralforbund (KS) og (lokal-) mediene.

 

Last ned teksten nedenfor her

Nynorsk:

Mal for kommunalt vedtak om TISA

Kommunane får høve til å uttale seg gjennom høyringar i viktige saker. Det ser ikkje ut til at regjeringa legger opp til dette før TISA-avtalen blir lagt fram for Stortinget. Kommunestyret i XXXXXX kommune ønskjer at det gjennomførast ein konsekvensutgreing, Norsk offentlig utredning(NOU), med påfølgjande høyring, i likskap med andre saker som vil medføre at Norge gir avkall på suverenitet/sjølvråderett.

I fråvær av slik prosess har kommunestyret på eige initiativ vedteke eit fråsegn/ein kunngjering  om avtalen.

XXXXXX kommune erklærer seg som TISA-fri kommune dersom ikkje følgjande føresetnader vert oppfylt.

  • Kommunane må sikrast full handlefridom også i framtida med omsyn til organisering og gjennomføring av det offentlege tilbodet av tenester til innbyggarane. Det må blant anna omfatte: vatn- og energiforsyning, renovasjon og avløp, redningsteneste, helse – og sosialtenester, utdanning, offentleg transport, og by- og regionalutvekling.
  • Kommunane må sikrast fult høve  til å reversere/omgjere ein kvar konkurranseutsetting av lokale, offentlege tenester gjennom politiske vedtak, når kommunen måtte ønskje det, også når det medfører gjeninnføring av kommunalt eigarskap.
  • TiSA-avtalen må ikkje avgrense kommunal handlefridom til å regulere sektorar som er eller kan verte del av det kommunale ansvaret, det gjeld og  tiltak som omfattar forbrukartryggleik, helse, sikkerheit, miljø og arbeidstakarrettar.
  • Kommunen må sikrast fult vern mot overnasjonale tvistesystem som opnar for at kommunar kan verte utsett for søksmål for påstått tap som følgje av lovleg fatta politiske vedtak.

Vedtaket vert sendt Regjering, fylkesbenken på Stortinget, Kommunanes sentralforbund (KS) og (lokal-) media.