Vedtak

Vedtak

Mal for kommunalt vedtak om TISA

Last ned teksten nedenfor her

I saker av betydning får kommunene anledning til å uttale seg gjennom høringer. Det ser ikke ut til at regjeringen legger opp til det før TISA-avtalen legges fram for Stortinget. Kommunestyret i XXXXXX kommune ønsker at det gjennomføres en konsekvensutredning, Norsk offentlig utredning(NOU), med påfølgende høring, slik det gjøres i andre saker som vil innebære suverenitetsavståelse.

I mangel på en slik prosess har kommunestyret på eget initiativ vedtatt en uttalelse om avtalen.
XXXXXX kommune erklærer seg som TISA-fri kommune hvis ikke følgende forutsetninger blir oppfylt.
  • Kommunen må sikres full handlefrihet også i framtida med hensyn til organisering og gjennomføring av det offentlige tilbudet av tjenester til innbyggerne. Det må blant annet omfatte: vann- og energiforsyning, renovasjon og avløp, redningstjeneste, helse – og sosialtjenester, utdanning, offentlig transport, og by- og regionalutvikling.
  • Kommunen må sikres full mulighet til å reversere enhver konkurranseutsetting av lokale, offentlige tjenester gjennom politiske vedtak, når kommunen måtte ønske det, også når det innebærer gjeninnføring av kommunalt eierskap.
  • TiSA-avtalen må ikke innskrenke kommunalt handlingsrom til å regulere sektorer som er eller kan bli en del av det kommunale ansvar, inklusive forhold som berører forbrukerbeskyttelse, helse, sikkerhet, miljø og arbeidstakerrettigheter.
  • Kommunen må sikres full beskyttelse mot overnasjonale tvistesystemer som gir mulighet til å ta ut søksmål for påståtte tap som følger av lovlig fattede, politiske vedtak.
Vedtaket vil bli meldt regjering, fylkesbenken på Stortinget, Kommunenes sentralforbund (KS) og (lokal-) mediene.